You are here

อบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 4 / 2553

อบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 4 / 2553

   คลินิกเบาหวานครบวงจร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ทั่วไป-เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี  จัดอบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยในคลินิกฯ และญาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  เวลา  7.00-12.00 น. ณ โถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี   

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486