วันที่ 29 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 22 มิถุนายน 2561

โดย อ.ดร.อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง และ อ.เยาวเรศ สติยศ จาก สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิริยานนท์

ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์

2 เม.ย. 61  ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
3-4 เม.ย. 61  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1

ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

กิจกรรมเดือนธันวาคม: งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561

บรรยาย "Music Therapy" โดย น.ส.เนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486