14 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1

23 กันยายน 2559 ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์

19 กันยายน 2559 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอารี วัลยเสวี

11 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์

โดย Prof. David Currow จาก Flinders University, Adelaide, Australia

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม ทัศนศึกษา จ.อ่างทอง วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวเข้ารับมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

Coaching workshop for organization empowerment 
วันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 
 

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

โดย  อ.นพ. วสุ  ศุภกรธนสาร ในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

Interhospital Palliative Care Conference
3 สถาบัน (จุฬาฯ - รามาธิบดี  - ศิริราช)
 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486