เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

สามสาวสู้มะเร็ง บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

กองทุนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อ 10 พ.ย. 2558

โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

นำโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ และ ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

เพื่อให้ความรู้การในการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

ร่วมรำลึกถึงผู้ป่วยที่ทางภาควิชาฯ ได้มีโอกาสดูแลตราบวันที่ล่วงลับ

การเยี่ยมสำรวจภายใน(Internal Survey) ทีมเวชศาสตร์ครอบครัว

ประธาน WONCA  เดินทางมาเยือนภาควิชาฯ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน ระหว่างคณะฯ กับภาควิชาฯ

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486