ประธาน WONCA  เดินทางมาเยือนภาควิชาฯ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน ระหว่างคณะฯ กับภาควิชาฯ

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายพระพร

สมทบกองทุนสุขรักเข้าใจฯ

สำนักงานโครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น บริจาคคอมพิวเตอร์ notebook

โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม 2557 ห้องประชุมวิริยานนท์

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา

สำหรับบุคลากรสำนักการพิมพ์ โรงพิมพ์รัฐสภา  

เพื่อให้ความรู้การในการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ ครั้งที่ 23/2557

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486