คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายพระพร

สมทบกองทุนสุขรักเข้าใจฯ

สำนักงานโครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น บริจาคคอมพิวเตอร์ notebook

โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม 2557 ห้องประชุมวิริยานนท์

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา

สำหรับบุคลากรสำนักการพิมพ์ โรงพิมพ์รัฐสภา  

เพื่อให้ความรู้การในการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ ครั้งที่ 23/2557

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง  “Practical Points in Comprehensive Home Health Care for Elderly and Dying Patients”

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486