เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง  “Practical Points in Comprehensive Home Health Care for Elderly and Dying Patients”

จากหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานภาพวิชาฯ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุ 60 พรรษา

 

เพื่อกำหนดแนวทาง/รูปแบบการทำงานในพันธกิจหลักด้านต่างๆของภาควิชาฯ ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เพื่อให้ความรู้การในการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ ครั้งที่ 22/2557

รรยายความรู้เรื่อง “หูตึง...ในผู้สูงอายุ” รวมทั้งมีเกมบริหารสมอง และกิจกรรมออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ของคณะฯ

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าสวัสดีปีใหม่แด่ท่านคณบดี

อาจารย์เจ้าหน้าที่ของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าร่วมแข่งขัน “เดิน – วิ่งประเพณีรามาธิบดี 2556” 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486