You are here

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล
    
        จากสถิติทางระบาดวิทยาจะเห็นว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ในปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภาวะที่มีประชากรผู้สูงอายุมากถึง 10 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 15% ของ ประชากรทั่วประเทศ  การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยสูงอายุโดยเน้นการรักษาเฉพาะโรคเป็นหลัก  คงจะไม่สามารถพัฒนาให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้หรือลดการเกิดภาวะทุพพลภาพ ซึ่งจะส่งผลให้       ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการศึกษาพบว่าภาวะความเจ็บป่วยในผู้สูงอายุบางอย่างสามารถ  ป้องกันได้ หากได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของรวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุและญาติหรือผู้ดูแลก็จะดีขึ้นอย่างมาก อัตราการรับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะลดลง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มีการริเริ่มการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุแบบครบวงจรในเชิงรุกเพื่อเป็นการประเมินสุขภาพอย่างครบองค์รวม (Holistic Approach) โดยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary Clinic)  เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนรอบด้านทั้งในโรคต่าง ๆ ของผู้สูงอายุรวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ทำให้การดูแล   ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  โดยอาจารย์จิตติมา  บุญเกิด  และภาควิชาอายุรศาสตร์  โดยอาจารย์อรพิชญา  ไกรฤทธิ์  ได้มีความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยอาศัยความร่วมมือจาก 2 ภาควิชาหลักของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีเพื่อให้เป็น  Model of care ในการดูแลรักษาป้องกันโรคต่างๆ ในผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
 

วัตถุประสงค์

 1. สร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ได้อย่างครบองค์รวมโดยทีมสหวิชา-ชีพ
 2. เพื่อให้บริการในเชิงรุก เพื่อค้นหากลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (geriatric syndrome)  เพื่อนำไปสู่การป้องกันโรคที่ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุ
 3. เพื่อจัดรูปแบบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเป็นแบบอย่างในการสร้างกิจกรรมในระดับชุมชน
 4. เพื่อเป็น Resource ให้กับระบบ Primary Care ในการดูแลและรักษาโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุได้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
 5. เพื่อเป็นแบบอย่างระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุนำสู่การศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ ประจำบ้าน
 6. เพื่อจัดสร้างระบบฐานข้อมูลของผู้สูงอายุนำไปสู่การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลอันก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

เป้าหมาย

 1. ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อนทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ได้รับการประเมินทางสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุได้รับการประเมินและคำแนะนำในการป้องกันโรคที่อาจก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยสูงอายุและญาติใกล้ชิดหรือผู้ที่ให้การดูแลโดยการจัดกลุ่มกิจกรรมและให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น (Functional Status Improvement) และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ดูแลและผู้สูงอายุ (quality of life improvement)
   

 

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486