You are here

ความรู้สำหรับประชาชน

ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน

  โรคความดันโลหิตสูง

  โรคเบาหวาน

  การควบคุมอาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486