ลงทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
Resident/Fellow Admission
Graduate Studies
 
Graduate Studies
Elective
 
Elective Admission
ทุน
 
Information Grant
 
Nature

Resident&Fellow

Admission


Nature

Resident&Fellow

Elective Admission


Nature

Graduate

Studies


Nature

Grant

Information|News|For Graded Staff|Calendar


Grant Resident & Fellow

Graduate Scholarships

Rama Learning Resource

Ramathibodi E-Learning


Postgrad Exchange

Rama Online Request

Gallery

QA


Orentation Of Graduate Student 16 Aug 2019RAMAปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Language and Communication SkillsOpen house Day Ramathibodi 2018 Resident Meeting 100 วันแล้วนะดีที่ยังไม่ได้ลาออก

Nature

Resident orientation

Graduate education section

 
Gallery
 
lecturers 62
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
Editorial Office
 
Medical Journal
 
acmrrama
 
Librarybandner
 

-Welcome to Graduate Education Section-

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนBack to top
Contact us
 

งานการศึกษาหลังปริญญา ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  

Phone :02-201-1804,1805  Email : ramapostgrad@gmail.com หรือที่ Facebook chat