You are here

Korean Government Scholarship Program

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Korean Government Scholarship Program 

ณ Korea University โดยจะได้รับทุนดังนี้

1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัด

2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน KRW 900,000

3. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

4. ประกันสุขภาพ KRW 20,000 ต่อเดือน โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.studyinkorea.go.kr

http://graduate2.korea.ac.kr/gradeng/department/major.do