You are here

ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุน/ประกาศ ผลการพิจารณาดังนี้
 
Schedule
  • รอบที่ 1 หมดเขต 10 ธันวาคม ประกาศผล ภายในวันที่ 15 มกราคม
  • รอบที่ 2 หมดเขต 10 มีนาคม ประกาศผล ภายในวันที่ 15 เมษายน
  • รอบที่ 3 หมดเขต 10 มิถุนายน ประกาศผล ภายในวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม
  • รอบที่ 4 หมดเขต 10 กันยายน ประกาศผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
Nature

Download เอกสารตาม Link ด้านล่าง

เอกสารการฝึกอบรมดูงาน ณ ต่างประเทศ
 
สถาบันต่างประเทศที่มี MOU กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

Download เอกสารตาม Link ด้านล่าง

เอกสารทุนนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวรรณา เสียงเจริญ งานการศึกษาหลังปริญญา 02-201-1804
Graduate education section Calendar
 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนBack to top
Contact us
 

งานการศึกษาหลังปริญญา ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  

Phone :02-201-1804,1805  Email : ramapostgrad@gmail.com หรือที่ Facebook chat