You are here

พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ...
การเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกของโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโ...
งานอวยพรบัณฑิต  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิท...
BRIT - Education UK ขอเชิญนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อปีหน้า ทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก และมัธยมศึกษา
Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2563
Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2563
Doctor-patient communication skills workshop ประจำปี 2563
ภาควิชาวิสัญญีวิทยาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 2564
Introduction to Translation Medicine Program
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7)
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป O
รายการพบหมอรามาฯ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เข้ารับประทานรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น เสนอข่าวด้านเอดส์ ทั้งกา...

Pages

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map Line