You are here

ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program

ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอด

การศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 คะแนน หรือ 6.0 สำหรับการสอบ IELTS 

นอกจากนั้นควรมีอายุระหว่าง 30 - 50 ปี ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบาย

ในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษานี้ และได้รับการรับรองจากหน่วยงาน

ว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุด **ในกรณีที่สมัครด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัด

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ

ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

สามารถดาว์นโหลดระเบียบการได้จากเวปไซต์ http://www.fulbrightthai.org

ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 และสมัครออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-hubert-h-humphrey-fellowship-program/

http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-hubert-h-humphrey-fellowship-program/

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนBack to top
Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map