You are here

สำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารด้าน Internationalization

ประชาสัมพันธ์ข่าวฉบับที่ 42 ของมหาวิทยาลัย Gifu University เพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบข้อมูลข่าวสาร

ด้าน  Internationalizationcและกิจกรรมต่างได้ที่

http://www.gifu-uac.jp/en/international/newsletter/newsletter.html

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map Line