You are here

สำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารด้าน Internationalization

ประชาสัมพันธ์ข่าวฉบับที่ 42 ของมหาวิทยาลัย Gifu University เพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบข้อมูลข่าวสาร

ด้าน  Internationalizationcและกิจกรรมต่างได้ที่

http://www.gifu-uac.jp/en/international/newsletter/newsletter.html

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนBack to top
Contact us
 

งานการศึกษาหลังปริญญา ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  

Phone :02-201-1804,1805  Email : ramapostgrad@gmail.com หรือที่ Facebook chat