You are here

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 2561 (RA: Research Assistantships) 

เพื่อสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก ทุกส่วนงานที่ได้รับอนุมัติคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

และหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว

บัณฑิตมหาวิทยาลัย กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 

(ภาคปลาย) ส่งเอกสารวันสุดท้าย 30 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลทุน วันที่ 28 ธันวาคม 2561

โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศทุนและ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/