You are here

Seoul National University Students exchange Program - Spring 2020

Seoul National University

Students exchange Program - Spring 2020

สำหรับนึกศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 โดยคุณสมับติของผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้
   1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
   2.มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0
   3.มีผลสอบภาษาอังกฤษ/เกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL IBT 88, IEL 6.0 TEPS 560/KLPT, TOPIK Level 5)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษา ที่
http://sugang.snu.ac.kr/
และสามารถส่งเอกสารมาได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ โทร 0057 ภายในวันที่ 2 ก.ย. 62