You are here

Osaka University Student Exchange Program April 2020 Intake

Osaka University Student Exchange Program April 2020 Intake

สำหรับนึกศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ทางวิชาการ ณ Osaka University
ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 2563 โดยผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วม 
กิจกรรมฯจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารตรวจสอบได้จาก 
https://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program
https://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/outline

โดยสามารถติดต่อและส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครมาได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ โทร 0057 ภายในวันที่ 18 ก.ย. 62