You are here

เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา พ.ศ.2561 

ประกาศใช้ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับเข้ารับบริการสุขภาพตามสิทธินักศึกษามหาวิทยาลัย

และตามที่มติที่ประชุม คณะกรรมการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 2/2562 

มีมติให้เพิ่มเติมประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายกรณีนักศึกษา เจ็บป่วยฉุกเฉิน

หรือเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้รถ Ambulance ด้วยสิทธินักศึกษาดำเนินการโดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์สุขภาพนักศึกษา

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการนำส่งสถานพยาบาล นั้น

https://op.mahidol.ac.th/sa/studentform_service

https://op.mahidol.ac.th/sa/wp-content/uploads/2018/documents/health/Hea...

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 02-8494514