You are here

ระกาศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่องทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม

สำหรับปีการศึกษา 2561 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ

 

คุณสมบัติิของผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนเข้ามาศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่มีเคยมีประวัติผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2518 

3. เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

4. เป็นผู้ทำกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

    4.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการการชมรมต่างๆ

ในบัณฑิตวิทยาลัย หรือกรรมการสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

    4.2 เป็นผู้ร่วมกิจกรรมขององค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ชมรมฯ หรือสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

และมีผลงานดีเด่น เป็นผู้เสียสละต่อสังคม หรือเป็นผู้นำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่มหาวิทยาลัย

5. ผลการเรียนไม่ต่ำว่า 3.00 

 

การสมัครขอรับทุน

    ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังนี้

1. ใบสมัครทุนศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม 1 ชุด 

2. รูปถายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนา transcript ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จำนวน 1 ชุด

4. หนังสือรับรองจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ 

5. รูปภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมระบุ วัน เดือน ปี ชื่อกิจกรรม และผู้จัดกิจกรรม

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/alumni/

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 02-800-2447, 02441-5146 หรือ 02-441-4125 ต่อ 117

 

 

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map Line