You are here

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

Download เอกสารรายละเอียด ดังนี้

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email : ramapostgrad@gmail.com

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line