You are here

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563  ...
โปรแกรมการฝึกอบรมระดับปริญญาโทและเอกที่ Tohoku Graduate School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น
Scholarships for Grad Students; academic year 2019
ประชาพิจารณ์ทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการทุน 2019 Postgraduate Scholarships เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศ...
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายเวลา การยื่นใบสมัคร โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ถึงวันที่ 15...
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)
ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 32  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเปิดบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุน 2019  Taiwan Scholarship Program Direction ...
Training Session IP for Medical Devices โดย ผศ. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส วันที่ 25 มีนาคม 2562  เวลา 9.00...
สร้างนวัตกรรมด้วย Design Thinking for Healthcare 18-19 มีนาคม 2562  9.00-16.00น.
MASS MEETING  วันจันทร์ที่ 25 มี .ค. 62 เวลา 12.30 - 16.00น.

Pages