You are here

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

 
 
งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานอวยพรบัณฑิตศึกษา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมี ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา เป็นประธานในการกล่าวอวยพรแก่บัณฑิต เมื่อวันที่ 11 กันายน 2560 ณ ห้อง 910AB ชั้น9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map Line