You are here

Setting and Infrastructure

พื้นที่รวมของส่วนงาน 313,504 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด 42,000 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังเป็นป่า - ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น 300 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น) - ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งที่ปลูกสร้าง (รวมพื้นที่ตั้งอาคารในข้อ 1.5 ด้วยแล้ว) 50,000 ตารางเมตร