You are here

การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (setting and infrastructure)

พื้นที่รวมของส่วนงาน

313,504

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด

42,000

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังเป็นป่า

-

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น 300

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น) -

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งที่ปลูกสร้าง (รวมพื้นที่ตั้งอาคารในข้อ 1.5 ด้วยแล้ว) 50,000

ตารางเมตร