You are here

Ramathibodi Save Energy Money

ปิดไฟในออฟฟิศลงครึ่งหนึ่ง แล้วเปิดม่านเพื่อรับแสงอาทิตย์

Say No Plastic Bag

รวมพลคนไม่เอาถุงพลาสติก

ซื้ออาหารกลับบ้านไม่รับถุงพลาสติก

ลดทันที 2 บาท ตั้งแต่ 1 มี.ค. 60 เป็นต้นไป

เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้ถุงพลาสติก

โครงการลดใช้ถุงพลาสติก

Save Water รามารักษ์น้ำ "ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง"

ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง

รามาฯร่วมใจ แก้ไขวิกฤตภัยแล้ง

ด้วยการตั้งใจทำ 5 อย่างนี้ให้อยู่ในชีวิตประจำวัน

ลดการใช้พลาสติก

แยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ง่ายต่อการนำมาใช้ใหม่ ร่วมรณรงค์ใช้ปิ่นโต แทนการใส่ถุงพลาสติก

Pages