Ramathibodi Save Energy Money

ปิดไฟในออฟฟิศลงครึ่งหนึ่ง แล้วเปิดม่านเพื่อรับแสงอาทิตย์

โครงการ "รามาธิบดี รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก"

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Say No Plastic Bag

รวมพลคนไม่เอาถุงพลาสติก

ซื้ออาหารกลับบ้านไม่รับถุงพลาสติก

ลดทันที 2 บาท ตั้งแต่ 1 มี.ค. 60 เป็นต้นไป

เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้ถุงพลาสติก

โครงการลดใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรม “เพาะกล้าค้นหาชีวิต” ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี 

Save Water รามารักษ์น้ำ "ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง"

ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง

Pages