รับมอบวัว 1 คู่

จากการไถ่ชีวิตโดย ศ.นพ.ประเสริฐ  บุญเกิด และ อ.นพ.อรรถพล  บุญเกิด

มาตรการประหยัดพลังงาน

ประหยัดในวันนี้ เพื่อมีพลังงานที่ยั่งยืนในวันหน้า SAVING ENERGY

คืนสีเขียวให้โลกของเรา

วิธีประหยัดกระดาษอย่างสร้างสรรค์

ประหยัดพลังงานชาติ

ขึ้น-ลง 2 ชั้น ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

Pages