การอบรมวิชาการ เรื่อง Train the Trainer for Hand Hygiene Audit Phase 2 Group 2 ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 ...
การอบรมวิชาการ เรื่อง Train the Trainer for Hand Hygiene Audit ในวันที่  8 - 9 สิงหาคม 2562
ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขอบคุณโรงพยาบาลระยอง Train the trainer HH Thailand ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
การอบรมวิชาการ เรื่อง Train the Trainer for Hand Hygiene Audit ในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2561