เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. - 2 ธ.ค. 62

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ตั้งแต่วันที่...

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 1 ต.ค. 62

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 1 ต.ค....

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 (CEO48) เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2562 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 โรงเรียนการบริหาร...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 (CEO48) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 12.30-14.30น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่...

CEO48 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-11.30น.  ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่...

CEO48 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296