เปิดรับสมัครหลักสูตร ประจำปี 2562

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภา...

ECM1 ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 นี้

หลักสูตร "Elderly Care Management" รุ่นที่ 1 (ECM1) ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 28...

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00-11.30น.  ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 : CEO47  โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รับการฟังการบรรยาย ในหัวข้อ Laboratory Information System และได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ.ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยาให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00-11.30น.  ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" ร...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEO47 ศึกษาดูงาน ณ  บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 9.30-13.30น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 (CEO47) เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 : CEO47 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 (CEO47) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47...

-

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 201 0828 โทรสาร 0 2354 7296