ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้า...

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสำหรับหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 3 Basic Management Skills...

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่น 47 ประจำปี 2561

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 8 (CIO8) เข้ารับการฟังการบรรยายและศึกษา...

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการ...

-

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 201 0828 โทรสาร 0 2354 7296