ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่46 ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สถานี “รามาแชนแน...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่46 ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อิ...

ด้วยงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมหลักสูตร...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล...

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่46 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 255...

-

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 201 0828 โทรสาร 0 2354 7296