เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 20 มี.ค. 2563

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 20 มี.ค....

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 2...

CIO10 ศึกษาดูงาน ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. อ.พญ.ศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ได้ให้...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CIO10 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for the New Era โดย PacRim Group

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for t...

CIO10 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย)

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 - 13.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการ...

Refreshment class CEO ข่าวดี...สำหรับศิษย์เก่าหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" ทุกรุ่น ทุกท่าน สามารถกลับมาเรียนเพิ่มเติมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับศิษย์เก่า หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” (CEO) ทุกรุ่น ทุกท่านสามารถกลับมาเรียนเพิ่มเติมได้โดย...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296