เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 2...

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. - 2 ธ.ค. 62

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ตั้งแต่วันที่...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร BMS6 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อThe Proactive Leader: Leading to Success โดย PacRim Group

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ The Pr...

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6)

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณ...

บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพ...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.บุญชัย...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296