เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 1 ต.ค. 62

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 1 ต.ค....

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEO48 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อThe 4 Essential Roles of Leadership™ โดย PacRim Group

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEO48 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Public Interview

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEO48 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร และ Table manners

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 14.00 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

พิธีเปิดหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 [CEO48]

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.  ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 5 BMS [Basic Management Skill]

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโร...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296