เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 20 มี.ค. 2563

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 20 มี.ค....

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 2...

Refreshment class CEO ข่าวดี...สำหรับศิษย์เก่าหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" ทุกรุ่น ทุกท่าน สามารถกลับมาเรียนเพิ่มเติมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับศิษย์เก่า หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” (CEO) ทุกรุ่น ทุกท่านสามารถกลับมาเรียนเพิ่มเติมได้โดย...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10)

ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหล...

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 BMS6 [Basic Management Skill]

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหาร...

BMS6 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 14.30 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นท...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296