เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. - 2 ธ.ค. 62

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ตั้งแต่วันที่...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6

ตามที่โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหล...

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 (CEO48)

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 12.30 – 14.00 น. ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

CEO48 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 9.30-15.30 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 4...

แสดงความยินดีกับพล. อ. ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ พล. อ. ต.ทวีพง...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 (CEO48) เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2562 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 โรงเรียนการบริหาร...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296