You are here

BMS (ผู้บริหารระดับต้น)

 

หลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น"

BMS : Basic Management Skill

 

เกี่ยวกับหลักสูตร
          หลักสูตร ผู้บริหารระดับต้น (Basic Management Skill) เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่กำลังดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่า และผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่ง และหรือผู้ที่หน่วยงานเล็งเห็นว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (successor) ให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจของผู้บริหารระดับต้นต่อไป โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การพัฒนาและเข้าใจตนเอง การบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารหน่วยงานอย่างมืออาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

 

         - The Proactive Leader: Leading to Success 
         - HR for non HR 
         - Project Management
         - Digital & Technology Management
         - Budgetary Principle & Management

การรับรองหลักสูตร
         หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขา ผู้บริหารระดับต้น ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือที่ ศธ.0517.013/00503 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 ว่าเป็นหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตร MU SUP ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน)

เหมาะสำหรับ
          1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรืออยู่ระหว่างรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าผู้ตรวจการ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
          2. เป็นผู้ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับหัวหน้างานในอนาคต

วิทยากร
          ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ที่ทันสมัย และมีประสบการณ์สูงเปี่ยมไปด้วยความสามารถจากภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


สำหรับผู้สนใจสมัคร

  • BMS5 "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่5

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 201 0828 โทรสาร 0 2354 7296