You are here

CEO การบริหารโรงพยาบาล

การบริหารโรงพยาบาล
CEO : Hospital Management for Chief Executive Officer

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

     หลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล (Hospital Management for Chief Executive Officer: CEO) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาลให้มีความรอบรู้ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารงานในองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดำเนินงานได้อย่างเชื่อมั่นภายใต้บริบทของการบริการด้านสุขภาพเพื่อผลสัมฤทธิ์ขององค์การ สู่การเป็นองค์การที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่พึ่งของสังคมได้

 

โครงสร้างหลักสูตร

     - Self-Development
     - Organization Management 
     - HR management
     - Financial Management
     - IT Management
     - Facility Management
     - Law and Ethics

 

การรับรองหลักสูตร

     หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง) ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/01233 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ว่าเป็นหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP)” (Executive Development Program)

 

เหมาะสำหรับ
     1. ผู้บริหารในสายวิชาชีพหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
     2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารโรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางหรือเทียบเท่า
     3. ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

 

วิทยากร
    ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ที่ทันสมัยจากแวดวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารโรงพยาบาล คณาจารย์ เสริมสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการธุรกิจโรงพยาบาล และวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


สำหรับผู้สนใจสมัคร

หนังสือเชิญ

รายละเอียดการสมัครเข้ารับฝึกอบรม
ใบสมัคร

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296