You are here

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม   ระยะเวลาของการฝึกอบรม?
คำตอบ   CEO ระยะเวลาการอบรมโดยประมาณ 4 เดือน
            CIO ระยะเวลาการอบรมโดยประมาณ 3 เดือน
            BMS ระยะเวลาการอบรมโดยประมาณ 1 เดือน

 

คำถาม   อบรมกี่วันต่อสัปดาห์?
คำตอบ   3-4 วัน/ต่อสัปดาห์

 

คำถาม   เกณฑ์เวลาเข้าอบรม?
คำตอบ   ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% 
โดยขาดการอบรมได้ไม่เกิน 20% ของระยะเวลาทั้งหมด
กรณีมีหนังสือราชการแนบมาพร้อมกับใบลา จะไม่ถือว่าเป็นการขาดการอบรม

             

คำถาม   การอบรมนอกสถานที่และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์?
คำตอบ   ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน

การอบรมนอกสถานที่จะขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องเข้าร่วม

 

คำถาม   การศึกษาดูงาน?
คำตอบ   ทุกหลักสูตรจะมีการศึกษาดูงานทั้งในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอก 

สถานที่ศึกษาดูงานจะขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องเข้าร่วม

 

คำถาม   การศึกษาดูงานต่างประเทศ?
คำตอบ   ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมของแต่ละหลักสูตร

กรณีที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หรือเบิกงบประมาณสนับสนุนจากส่วนราชการ (ทางโรงเรียนฯ ไม่บังคับดูงานต่างประเทศ)

 

คำถาม   คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม?
คำตอบ 

 

 

 

 

คำถาม   เอกสารประกอบการสมัครเข้าอบรม?
คำตอบ   1.ใบสมัครเข้ารับการอบรมฉบับจริง ที่มีคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาขององค์กร
            2 รูปถ่ายพื้นขาวหรือพื้นสีฟ้าขนาด 1 นิ้ว (ติดรูปถ่ายมาในใบสมัคร)

 

คำถาม   ขั้นตอนการส่งใบสมัคร?
คำตอบ   ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย พร้อมคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาขององค์กร สแกนเป็นไฟล์ PDF ส่ง E-mail ผู้ดูแลหลักสูตร  
CEO: คุณปาริฉัตร มนัสศิริวิทยา
CIO: คุณสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ E-mail : supapan.sup@mahidol.ac.th
BMS: คุณภชิสา  ภัทระติยะกุล E-mail : phachisa.pha@mahidol.ac.th

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296