You are here

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชช.ว.)

 

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296