You are here

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 2...

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. - 2 ธ.ค. 62

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ตั้งแต่วันที่...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร BMS6 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อThe Proactive Leader: Leading to Success โดย PacRim Group

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ The Pr...

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6)

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณ...

บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพ...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.บุญชัย...

Refreshment class CIO ข่าวดี...สำหรับศิษย์เก่า หลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" ทุกรุ่น ทุกท่าน สามารถกลับมาเรียนเพิ่มเติมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับศิษย์เก่า หลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” (CIO) ทุกรุ่น ทุกท่านสามารถกลับมาเรียนเพ...

บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลเข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของสถาบันพระปกเกล้า

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น.  ศ. พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหาร...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6

ตามที่โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหล...

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 (CEO48)

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 12.30 – 14.00 น. ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

CEO48 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 9.30-15.30 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 4...

แสดงความยินดีกับพล. อ. ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ พล. อ. ต.ทวีพง...

Pages

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296