You are here

“โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสำหรับหัวหน้าภาควิชาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

 
     วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัด “โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสำหรับหัวหน้าภาควิชา" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทบทวนยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ (Clarify Purpose)" โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ รศ. นพ.วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา และ หัวข้อ "บทบาทของหัวหน้าภาค" โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หัวหน้าภาควิชาต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296