You are here

“โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสำหรับหัวหน้าภาควิชาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

 
     วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัด “โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสำหรับหัวหน้าภาควิชา" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Finance for Executives" โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริชัย รัศมีจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารและการเงิน บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ หัวข้อ "การเงิน การคลัง พัสดุ" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ, คุณเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ และ คุณสาลินี คงทองวัฒนา หัวหน้าฝ่ายการคลัง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หัวหน้าภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296