You are here

บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของสถาบันพระปกเกล้า

 
     วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น.  ศ. พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล นำทีมบุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพง รอดมี (ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ), คุณสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ), คุณสมบัติ หวังเกษม (พนักงานฝึกอบรมชำนาญการ) และ คุณณัฏฐพล สอนสุภาพ (พนักงานโสตทัศนศึกษา) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296