You are here

บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

 
     วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริวรรณ กมลวิเชียร (รองกรรมการผู้อำนวยการ), คุณเดชา คงแดง (Director Training/Program Management), คุณอโศกสปน พรามณธนรักษ์ (Director Training/Program Management) และคุณสาริณี เรืองคงเกียรติ (Member Relations) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296