You are here

CIO10 ศึกษาดูงาน ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. อ.พญ.ศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296