You are here

CIO10 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย)

 
 
     วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 - 13.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาล โดย นายแพทย์นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296