You are here

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CIO10 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for the New Era โดย PacRim Group

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for t...

ผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเ...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296