ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

รอบรู้เกี่ยวกับพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ

ความคุ้มครอง ตามพรบ.

      
     พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 
บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย).
      
     
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายโดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และ
รถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้

 

     
กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล                       สูงสุดไม่เกิน    30,000 บาท/คน 
กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ                    จ่าย     35,000 บาท/คน

(หากเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณีรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท)

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
เรื่องมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงิน ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ

      
     
จ่ายค่าสินไหมทดแทน (จ่าย เมื่อพิสูจน์ความรับผิดแล้ว) รวมค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้

     
กรณีบาดเจ็บ  จ่ายค่ารักษาพยาบาล     สูงสุดไม่เกิน    80,000 บาท/คน
กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร    จ่าย  300,000 บาท/คน
กรณีสูญเสียอวัยวะ (เป็นไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนด)    จ่าย 200,000 - 300,000 บาท/คน
กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)    จ่ายค่าชดเชย 200 บาท / วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

หมายเหตุ : (ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น)
      
     เมื่อประสบอุบัติเหตุและมีประกันภัย พ.ร.บ. กรณีเป็นผู้โดยสาร เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วัน จะได้รับค่าชดเชยเท่าไร?
     
เงินชดเชยรายวัน เป็นค่าสินไหมทดแทนที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายต่อชีวิต ที่กำหนดให้บริษัทประกันภัยของรถคันที่เป็นฝ่ายผิด
ซึ่งจะต้องรับผิดชอบ โดยจะทำการจ่ายให้ผู้เสียหายโดยตรง สำหรับผู้ที่เป็นผู้โดยสารและหรือบุคคลภายนอกที่ถูกกระทำให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต

หรือร่างกาย ในอัตราวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน โดยจะพิจารณาจากหลักฐานการแสดงถึงจำนวนวันที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน) 

เป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากผู้ประสบภัยนั้นเป็นผู้ขับขี่ และเป็นฝ่ายผิดจะไม่ได้รับเงินชดเชยรายวันดังกล่าวนี้แต่อย่างใด

 

จากประเด็นคำถาม ผู้ประสบภัยเป็นผู้โดยสาร หากรถประกันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมาด้วยนั้นเป็นฝ่ายผิด และมีการนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล 7 วัน

บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ จำนวน 1,400 บาท (200 บาท * 7 วัน)

 

การเบิกประกัน พ.ร.บ.

Back to Top

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ. 
ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครอง เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้

 

      
     
กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล

    

1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2.    ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 

หมายเหตุ : บริษัทอาจให้ผู้ประสบภัยแสดงหลักฐานแสดงการเกิดอุบัติเหตุจากรถ หรือประจำวันตำรวจแล้วแต่กรณีเนื่องจาก เงื่อนไขการประกันภัยนี้จะคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถคันที่มีประกันภัยไว้กับบริษัทเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้องแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หรือหากมีการกระทำให้มีผู้ประสบภัยจากรถแล้วเป็นความผิดทางอาญาต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยไม่ชักช้า

      
     
กรณีเบิกค่าชดเชย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

    

1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2.    ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล หรือใบสรุปหน้างบ หรือ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล
 

หมายเหตุ : (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดไม่สามารถเบิกค่าชดเชยได้)

      
     กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ
    

1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2.    ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึง
การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ
3.    สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 

      
     กรณีเสียชีวิต
      

1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2.    ใบมรณบัตร
3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
4.    สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ
 

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเสียหาย ของบริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น หากผู้เสียหายนั้น
ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดที่ท่านไว้วางใจให้มากระทำการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจ และการจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

     
      
คำเตือน ผู้ใดยื่นขอรับค่าเสียหายโดยทุจริต หรือยื่นหลักฐานอันเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

      ***

ถาม - ตอบ การทำประกันภัย พ.ร.บ

Back to Top

      
     การทำประกันภัย พ.ร.บ
      
     
อัตราค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนดราคาเท่าไร

 

     
 
1. ส่วนบุคคล     
    ไม่เกิน 75 ซี.ซี.     161.57 บาท
    เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี.    323.14 บาท
    เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี.    430.14 บาท
    เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป    645.21 บาท
    รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า    323.14 บาท
      
2. รับจ้าง / ให้เช่า / สาธารณะ     
    ไม่เกิน 75 ซี.ซี.    161.57 บาท
    เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี.    376.64 บาท
    เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี.    430.14 บาท
    เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป    645.21 บาท
      
     
สามารถทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ได้ที่ไหน

     
ทำประกันภัย พ.ร.บ. ได้ที่ บริษัทกลางฯทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ตัวแทนประกันภัย หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ก็มี พ.ร.บ.จำหน่าย

      
     ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
     
เอกสารที่ต้องเตรียมคือ 
    1. สำเนาทะเบียนรถ

    2. บัตรประจำตัวประชาชน

      
     กรณีเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่สามารถไปทำ พ.ร.บ.ด้วยตัวเอง ฝากให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
     
การจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. สามารถทำได้ง่ายนิดเดียว

โดย ผู้ขอซื้อเป็นเป็นใครก็ได้ แต่สำหรับกรณีของ  ผู้เอาประกันภัยต้องมีการแสดงตนว่าใครเป็นผู้เอาประกันภัย

เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.

เอกสารที่ต้องเตรียมคือ 
    1. สำเนาทะเบียนรถ 
    2. บัตรประจำตัวประชาชน

      
     
จะนำส่วนไหนของ พ.ร.บ.ไปใช้ในการต่อภาษี

     
สามารถฉีกส่วนท้าย หรือส่วนหาง พ.ร.บ. เพื่อนำไปต่อภาษีที่กรมการขนส่งทางบกได้

      
     
รถเก่า รถไม่เสียภาษี ไม่มีแผ่นป้าย ทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้หรือไม่

     
กรณีไม่เสียภาษีประจำปี ท่านต้องเสียค่าปรับในการขาดต่อภาษี ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายทางทะเบียน แต่หากท่านขาดต่อภาษีประจำปีเกิน 3 ปี 
จะมีผลทำให้ทะเบียนของท่านถูกนายทะเบียนระงับการใช้รถทันที ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถใหม่ (ตรวจสอบได้ที่กรมการขนส่งทางบก) 
สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมคือ

    1.สำเนาทะเบียนรถ

    2. บัตรประชาชน หากไม่มีสำเนาทะเบียนรถสามารถนำรถไปให้เจ้าหน้าที่ขูดเลขตัวถังรถเพื่อยืนยันว่าเป็นรถคันที่เอาประกันภัยเพียงเท่านี้ก็สามารถ 
ทำพ.ร.บ.ได้

 

หมายเหตุ : ในกรณีหากท่านมีความประสงค์จะจัดทำ พ.ร.บ. ท่านสามารถจัดทำได้ โดยไม่มีค่าปรับ

      
     
เจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษหรือไม่ อย่างไร

     
การทำประกันภัย พ.ร.บ. คือ การประกันภัยภาคบังคับ  หน้าที่ของเจ้าของรถทุกคันต้องจัดทำ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

      
     
ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ไปแล้ว มาพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด ควรต้องทำอย่างไร

     
ท่านสามารถติดต่อขอแก้ไข หรือยกเลิกกรมธรรม์ได้ที่สาขาของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ 
    1. แบบฟอร์มใบคำขอแก้ไข / คำขอยกเลิกกรมธรรม์ 
    2. ต้นฉบับกรมธรรม์ที่ขอยกเลิก 
    3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หากลูกค้าไม่สามารถมาขอยกเลิกได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำการยกเลิกแทนได้ โดยต้องมีเอกสารที่แนบเพิ่มเติมดังนี้  

    1. หนังสือมอบอำนาจ

    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

     
     
หากเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจเอกสารในการทำประกัน พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

เราจะใช้อะไรเป็นหลักฐานว่าได้ทำประกัน พ.ร.บ. แล้ว

     
เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกดูเอกสารประกันภัย พ.ร.บ. เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องแสดงเครื่องหมาย (หน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.)แก่เจ้าหน้าที่ 
กรณีหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.ชำรุด/สูญหาย สามารถขอรับได้ที่บริษัทกลางฯทุกสาขาโดยมีหลักฐาน ดังนี้

    1. ใบแจ้งความกรณีหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.สูญหาย 
    2. หน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.เดิมกรณีชำรุด 
    3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 
หรือหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี หากผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล ให้นำภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล 
เพื่อแสดงชื่อบุคคลที่สามารถกระทำการแทนนิติบุคคล 
    4. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นขอรับหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.แทน ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
จากผู้เอาประกันภัย ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      
     เอกสารกรมธรรม์รถจักรยานยนต์ ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หาย สามารถขอใหม่ได้หรือไม่
     
กรณีกรมธรรม์รถจักรยานยนต์สูญหายสามารถขอใหม่ได้ ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้
    1.สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ใบแจ้งความ)
    2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย
    3.กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

วิธีดูกรมธรรม์พรบ.รถจักรยานยนต์

Back to Top

 

ที่มา:  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Back to Top