ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

โครงการพัฒนาศูนย์รามาธิบดีอภิบาล

โครงการพัฒนาศูนย์รามาธิบดีอภิบาล

บริบท (context)

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นโรงพยาบาลระดับเหนือกว่าตติยภูมิ (Supra Tertiary Hospital) จึงมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของโรคในระยะสุดท้าย มักก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ รวมไปถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาจริยธรรมทางการแพทย์ (Ethical Dilemmas) ด้วย เช่น การยื้อความตายในวาระสุดท้ายของชีวิตโดยการปั๊มหัวใจ การใส่ท่อช่วยหายใจ อันเป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเปล่าประโยชน์

            ในปีพ.ศ.2552 คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีมติให้จัดตั้งศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์รามาธิบดีอภิบาล) โดยพัฒนากระบวนการบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว เพื่อให้ผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวก ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบบูรณาการจากทีมสหสาขา โดยใช้หลักการของ Lean Operation ส่งผลให้ได้รับรางวัลการบริการจาก สมาคมอุตสาหกรรมและ รางวัล กพร.ใน ปี 2553 จากนั้นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้อนุมัติงบประมาณให้จัดตั้งศูนย์ฯที่มีแพทย์และบุคลากรประจำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (Purpose)

  1. พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบบูรณาการของทีมสหสาขา เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบ การดูแลแบบประคับประคองระดับประเทศ (Best practice) (ตอบสนองพันธกิจบริการ)
  2. เผยแพร่องค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้แก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรทั้งภายใน-ภายนอกคณะฯ (ตอบสนองพันธกิจด้านการศึกษาและบริการวิชาการ)
  3. สนับสนุนการศึกษาและเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติของแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ (ตอบสนองพันธกิจด้านการศึกษาและบริการวิชาการ)
  4. พัฒนาและสร้างงานวิจัยด้านการดูแลแบบประคับประคอง (ตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัย)

ขอบเขตด้านบริการ (Scope of Service)

  1. ให้การดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งและไม่ใช่โรคมะเร็ง ที่ส่งปรึกษาจากแพทย์หรือพยาบาลของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ที่เน้นการดูแลแบบครบองค์รวม ครอบคลุมมิติกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ
  2. ให้บริการวิชาการโดยจัดอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคองให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ภายใน-ภายนอกคณะฯ รวมถึงผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป
  3. บริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่บุคคลทั่วไปทาง social media

คำนิยาม

          การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) หมายถึง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือมีภาวะที่โรคคุกคามถึงชีวิต ทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่อยู่ในระยะท้ายของโรค เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงหลักๆ ได้แก่ Palliative – Curative ตั้งแต่แรกเริ่มวินิจฉัยและกระบวนการรักษา และ Palliative – End of Life เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิต (Life Threatening) มีแนวโน้มที่จะทรุดลงหรือเสียชีวิตลงในเวลาอันใกล้ ตลอดจนการดูแลครอบครัวภายหลังผู้ป่วยเสียชีวิต (Bereavement Care)