ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ

หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ

หน้าที่และเป้าหมาย

          หน้าที่  บริการรับรองการใช้สิทธิรักษาพยาบาลให้กับผู้รับบริการในสิทธิแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

            เป้าหมาย  ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วยการปรับพัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถลดระยะเวลาการรอคอย และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลง โดยตรวจสอบการรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยระบบ “รับรองสิทธิล่วงหน้า ผ่านระบบเครื่องคีออส (kiosk)” ซึ่งใช้เวลาเพียง 6.06 วินาที เท่านั้น

ขอบเขตการให้บริการ

           ให้บริการรับรองการใช้สิทธิรักษาพยาบาลแต่ละประเภทสิทธิโดยมุ่งเน้นการลดระยะเวลาและขั้นตอนต่างๆลง(ด้วยการปรับพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน)รวมถึงรับรองการใช้สิทธิรักษาพยาบาลแต่ละประเภทสิทธิอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้

หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ จัดแบ่งหน่วยงานย่อยเพื่อให้บริการตรวจสอบ และรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลประจำ  3 อาคาร ดังนี้

1. อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

           เปิดให้บริการรับรองการใช้สิทธิรักษาพยาบาล และรับปรึกษาการใช้สิทธิแต่ละประเภทสิทธิ ดังนี้

            - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00น.-16.00น. นอกเวลาราชการตั้งแต่เลา 16.00น. - 20.00น. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเวลาราชการจำนวน 5คน ,นอกเวลาราชการ 2คน เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่มาติดต่อเพื่อการใช้สิทธิรักษาพยาบาล

2. อาคาร 1

          เปิดให้บริการรับรองการใช้สิทธิรักษาพยาบาล และรับปรึกษาการใช้สิทธิแต่ละประเภทสิทธิ ดังนี้

            - วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00น.-16.00น.นอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 16.00น. - 22.30น.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเวลาราชการจำนวน 3คน,นอกเวลาราชการ 2คน เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่มาติดต่อเพื่อการใช้สิทธิรักษาพยาบาล

3. อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

บริการรับรองการใช้สิทธิ และรับปรึกษาการใช้สิทธิรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

            -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเวลาราชการจำนวน2คน (เวรเช้า สลับช่วงเวลา) เวลา 7.00-15.00น. 1คน และ เวลา 12.00-20.00น. 1คน

            - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 – 23.00น.) จำนวน 1คน

            - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรดึกตั้งแต่เวลา 23.00 - 07.00น.) จำนวน1คน

บุคลากร

ประเภทบุคลากร

จำนวน

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1 อัตรา

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

11 อัตรา

3. พนักงานบริการ

2 อัตรา