ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร

หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร

หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose):

จัดบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(P1) ญาติสายตรงของบุคลากรคณะฯ(P2) นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรผู้เกษียณของคณะฯ(P4) ศิษย์เก่าของคณะฯ และกลุ่มพนักงานที่สังกัดของคณะฯที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมรามาธิบดี(เช่น RFS) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมรามาธิบดี

เป้าหมาย:

งานบริการผู้ป่วยนอก

-ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ

2.ขอบเขตการให้บริการ(Scope of service):

เปิดให้บริการในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 –16.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์

ให้บริการคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 

กลุ่มเป้าหมายมีขอบเขตการให้บริการดังนี้

1) บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(P1)

 • ตรวจสุขภาพบุคลากรเข้างานใหม่

 • ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี

 • การตรวจรักษา โรคเบื้องต้น (acute care) และโรคเรื้อรัง (chronic care)

 • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 • การสร้างเสริมสุขภาพ

 • การตรวจคัดกรองโรควัณโรค

 • จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากร

  2) นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • ตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่(ตามเกณฑ์เฉพาะที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้)

 • การตรวจรักษา โรคเบื้องต้น (acute care) และโรคเรื้อรัง (chronic care)

 • การให้วัคซีนป้องกันโรค

 • การตรวจคัดกรองและติดตามโรควัณโรค

3) ญาติสายตรงของบุคลากรคณะฯ(P2)

 • การตรวจรักษา โรคเบื้องต้น (acute care) และโรคเรื้อรัง (chronic care)

 • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 • การสร้างเสริมสุขภาพ

  4) บุคลากรผู้เกษียณของคณะฯ(P4)

 • การตรวจรักษา โรคเบื้องต้น (acute care) และโรคเรื้อรัง (chronic care)

 • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 • การสร้างเสริมสุขภาพ

  5) ศิษย์เก่าของคณะ

 • การตรวจรักษา โรคเบื้องต้น (acute care) และโรคเรื้อรัง (chronic care)

 • ประสานงานและให้คำแนะนำในการรับบริการด้านสุขภาพ

  6) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมรามาธิบดี

 • การตรวจรักษา โรคเบื้องต้น (acute care) และโรคเรื้อรัง (chronic care)

 • ประสานงานและให้คำแนะนำในการรับบริการ

  7) กลุ่มพนักงานที่สังกัดของคณะฯที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมรามาธิบดี(เช่น RFS)

 • การตรวจรักษา โรคเบื้องต้น (acute care) และโรคเรื้อรัง (chronic care)

 • ประสานงานและให้คำแนะนำในการรับบริการ

  8) กลุ่มอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ เช่น ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ พนักงานโรงพิมพ์รัฐสภา เป็นต้น

 • ตรวจสุขภาพ(ตามเกณฑ์เฉพาะที่ทางคณะฯมอบหมายให้)

  บุคลากร :

ประเภท

จำนวน(คน)

อาจารย์แพทย์อาวุโส

8

อาจารย์แพทย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

2

อาจารย์แพทย์จากภาควิชาพยาธิวิทยา

4

แพทย์ไม่เต็มเวลา

2

แพทย์ Hospitalist

4

แพทย์จากคณะวิทยาศาสตร์

1

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

2

รวม

23

พยาบาลวิชาชีพ

5

ผู้ช่วยพยาบาล

4

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

1

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

1

รวม

11