You are here

การจัดการความรู้

คู่มือการทำเวชระะเบียน ทำเวชระเบียนใหม่ ทำบัตรใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดี

การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

มาตรฐานกลาง กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย
หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

บัญชีเครือข่ายสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ

บัญชีเครือข่าย สถานพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพในเขตกทม. ที่ประชาชนสามารถเลือกได้

ข้อแนะนำ กรณีใช้สิทธิกองทุนทดแทน

นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป  มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเพื่อเป็นกองทุนในการจ่ายเงินทดแทนนายจ้างให้แก่ลูกจ้าง  ซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือตายเนื่องจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือเจ็บป่วยเป็นโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง

สิทธิประโยชน์ของคนพิการ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  คนพิการได้รับสิทธิที่สำคัญอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมวิถีชีวิตคนพิการ

ตรวจสอบสถานพยาบาลหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพ

อาจมีหลายคนที่อยากรู้ว่าสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเรา สามารถเข้าไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ หรือ อยู่ร่วมในโครงการหรือไม่  โปรแกรมสำหรับการตรวจสอบรหัสและข้อมูลทั่วไปของสถานพยาบาล/หน่วยบริการ นอกหรือในโครงการหลักประกันสุขภาพ  ให้ท่านได้ทราบว่าสถานพยาบาลดังกล่าวอยู่ในโครงการหรือไม่ 

การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่ : สำนักงานประกันสังคม

การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่ การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคม

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต

กองทุนประกันตนคนต่างด้าว

มาตรการและแนวทางการดาเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว
กระทรวงสาธารณสุข

มะเร็งลำไส้ใหญ่

ลำไส้ใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ ลำไส้ใหญ่ที่อยู่ในช่องท้องหรือ โคล่อน (Colon) กับลำไส้ใหญ่ส่วนที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานหรือเร็คตั่ม (Rectum)

สรุปสวัสดิการประกันและค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล

เรื่องของประกันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเรื่องประกันสุขภาพไว้เบิกค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย

ข้อควรรู้เมื่อประสบภัยจากรถ

ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนทุกครั้ง

แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐานประกอ

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี

 

งานบริหารการรักษาพยาบาล