You are here

ร้านโภชนศาสตร์  สุขภาพดีได้ด้วยโภชนบำบัด
ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดีได้ด้วยโภชนบำบัด"
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ
กลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤต คือ  หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง   ซึมลง เหงื่อแตก ต...
ครม.เห็นชอบให้ทุก รพ.รับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 72 ชม. เก็บเงินตามบัญชีค่าใช้จ่ายที่กำหนด หากมีสิทธิตาม กม.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ กม.ว่าด้วยการประก...
สพฐ
สพฉ. เปิดศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต UCEP Coordination Centerอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและโรงพยาบาล
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนR2R
รศ.นพ.ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและมอบของที่ระลึก และมีผู้ที่สนใจ...
รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ประเภท "รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ"
พิธีเปิดหน่วยสวัสดิการสุขภาพบุคลากร
เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและนักศึกษารามาธิบดี และจัดบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน แก่บุคลากร ญาติสายตรง นักศึกษา ผู้เกษียณและศิษย์เก่า ให้มีสุขภาพอน...
หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล ได้จัดโครงการอบรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างการสรุปคำวินิจฉัยทางการแพทย์กับการให้รหัสโรคและหัตถการ” อ...
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559
บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการประกัน ของรพ.รามาธิบดีพร้อมกับหลายรพ. เข้าร่วมเรียนรู้ระบบ"การให้บริการแบบไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับผู้ป่วยใน...

Pages

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี

 

งานบริหารการรักษาพยาบาล