You are here

ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและ รศ. นพ...
ศรีมหาโพธิ์ดูงาน
รพ.ศรีมหาโพธิ์ดูงานการปรับพัฒนาระบบการรับรองสิทธิฯ การลดขั้นตอนให้บริการด้วยระบบรับรองสิทธิล่วงหน้า
หน่วยประกันสุขภาพงานบริหารการรักษาพยาบาล ได้จัดการอบรมสำหรับนักวิชาการเวชสถิติ (Coder)
RAMA Appointment
แอปพลิเคชัน “RAMA Appointment” ดูรายการนัดหมายและขอเลื่อนนัดหมายด้วยตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา 
เบอร์หลักโรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 02-200-3000 02-201-1000 ค้นหาเบอร์โทรหน่วยงาน รามาธิบดี 
หลักสูตรพิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรขับเคลื่อนด้วยกำลังคน และคนขับเคลื่อนด้วยพลังความคิดและจิตใจ
กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 20 โรงเรียนแพทย์ จาก 19 มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการ การส่งต่อ ผลิตบุคลากร และการวิจัย พร้อมจับคู่แต่ละโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 20 โรงเรียนแพทย์ จาก 19 มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการ การส่งต่อ ผลิตบุคลากร และการวิจัย
งานบริหารการรักษาพยาบาล ร่วมกับ งานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาลบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรการและแนวทางการดาเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข
แผนที่ รหัสที่อยู่สถานพยาบาลในกทม สำหรับการค้นหาสถานพยาบาลเครือข่าย ซึ่งอยู่ในโครงการประกันสุขภาพ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้าราชการ ในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
เวชระเบียนออนไลน์
งานเวชระบียนได้เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางในการจัดทำเวชระเบียน

Pages

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี

 

งานบริหารการรักษาพยาบาล