ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

บุคลากร

คุณสายพิรุณ ปราสาทพันธ์
หัวหน้างานบริหารการรักษาพยาบาล
โทรศัพท์ 02-201-2288

 

คุณสิริวรรณ  ไตรวิลาศ
หัวหน้าหน่วยประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ 02-201-2288

นาง เขมิสรา กมล
พยาบาล
น.ส. ปราณี พูนโตนด
พยาบาล
น.ส. พรศรี บุญเขียว
พยาบาล
นาง วรรณธิดา นรเศรษฐ์ตระกูล
พยาบาล
น.ส. ลาวัลย์ ผุงพิพัฒน์พงค์
พยาบาล
นาง อรัญญา อาจชน
พยาบาล
น.ส. เบ็ญจา พรหมชนะ
พยาบาล
น.ส. เบญจมาศ ศิริเมืองมูล
พยาบาล
นาง พัชรียา แท่นมณี
พยาบาล
นาง พรรณพร แก้วยศ
นักวิชาการเวชสถิติ
น.ส. ยุวดี สัญญาอริยาภรณ์
พยาบาล
น.ส. ขนิษฐา พลสูงเนิน
นักวิชาการเวชสถิติ
น.ส. นีรนุช เอี่ยมบุญช่วย
นักวิชาการเวชสถิติ
นาย อมรฤทธิ์ ระยับศรี
นักวิชาการเวชสถิติ
น.ส. อมรรัตน์ ดวงใจ
นักวิชาการเวชสถิติ
น.ส. ณัฑฐา เพ็งสะและ
นักวิชาการเวชสถิติ
นาง โสภา เดชดนู
นักวิชาการเวชสถิติ
น.ส. ปภาดา โอรักษ์
นักวิชาการเวชสถิติ
น.ส. ศุภพิชญ์ เลนุกูล
นักวิชาการเวชสถิติ
น.ส. พิมพ์พิไล เลี่ยมเส้ง
นักวิชาการเวชสถิติ
นาย ฉัตรชัย ศรีคำแขก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. พรทิพย์ นันทพูลทรัพย์
นักวิชาการเวชสถิติ
น.ส. สมิตรา สีขาว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. นาขวัญ บัวแย้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

คุณสมปอง ไตรศิลป์
หัวหน้าหน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ
โทรศัพท์ 02-201-1362-3 : 02-200-4016-7

 

นาง นาตยา ญาณวิชราพร
พนักงานธุรการ
น.ส. ธาวิกาญ ธรรมกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย ทรงกรต ทามาฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. อนุรัตน์ มณีศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. ชนิสรา แสงสว่าง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย ภูวดล สุขเจริญ
พนักงานบริการ
น.ส. ปาลิดา เสาเหม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. กรรณิกา  เพียรพนัสสัก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย สำเริง แสงศร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. อัมพวรรณ ปร่ำนาค
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. อนุสรา ละครแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย ธิเบศร์ ดวงกันยา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  น.ส.นัญญากานต์ แก้วมุกดา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 

 

 

คุณสุดารัตน์ ควรเดชะคุปต์
หัวหน้าหน่วยประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย
โทรศัพท์ 02-201-2984-5

 

น.ส. วารุณี ช่างเหล็ก
พยาบาล
น.ส. นิธินันท์ เอมรุจิ
พยาบาล
น.ส. นลินลนา จริยเดช
พยาบาล
น.ส.เกวลิน ชัยสุขสมบัติ
พยาบาล
น.ส.จงกลนี  ภาคแก้ว
พยาบาล
น.ส. ขวัญณีรานุช พีรบูรณ์วศิน
พยาบาล
น.ส. ปราญชลี ยอดประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  น.ส. ศิริพร อินไข่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

คุณพรศิริ  สุขพูน
หัวหน้าหน่วยรับผู้ป่วยใน
โทรศัพท์ 02-201-0317

 

น.ส. จันทร์เพ็ญ รัตนจุล
พยาบาล
น.ส. วราภรณ์ ชะเอม
พยาบาล
น.ส. ปาลิดา พิลาคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ฤดีสรวง แท่งทอง
พยาบาล
น.ส. ทิชากร ชินวงศ์สา
ผู้ช่วยพยาบาล
นาง เบญจา บุญผ่อง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. วัชณีย์ หาญชัยภา
ผู้ช่วยพยาบาล
น.ส. ณัฐกฤตา โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยพยาบาล
น.ส. จิราธิวัฒน์ พวงกลิ่น
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. ปานนัฐ หอทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย อัศม์เดช ธาดาศรีสกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย สมศักดิ์ อิ่มเนย
พนักงานบริการ
น.ส. ธัญลักษณ์ โชติวรประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. ศิริพร หวังดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย สุรดิษ เรืองธนาเศรษฐ์
พนักงานทั่วไป 
น.ส. เสาวณีย์ คงคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. นารีรัตน์ พรหมวิภา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. เกสรา แข็งแรง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  น.ส. ปรัชนันท์ คำเสมอคชสีห์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร