ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

Premium Clinic

Premium Clinic

    ทาง เลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
บริการผู้ป่วยนอกแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่เช่น การเจาะเลือด ซื้อยา ชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจกับหน่วยต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และเข้ารับการตรวจกับแพทย์
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ สามารถนัด วันเวลาตรวจล่วงหน้าได้ ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกไม่ยุ่งยากในการมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ  สะดวก รวดเร็ว
เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย

ขั้นตอนการรับการตรวจ

1. ยื่นบัตรนัด /แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตร โรงพยาบาล ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1 ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ พร้อมรับบัตรคิว เพื่อใช้ใน
การเรียกรับบริการ ณ จุดบริการต่างๆ
2. ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ถ่ายรูป และซักประวัติก่อนการตรวจ ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1
3. รอพบแพทย์ ทีห้องตรวจ พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5 โดยเรียกเข้ารับตรวจตามเวลาที่นัดหมาย
4. รับบัตรนัดหลังการตรวจ ใบแจ้งค่าบริการ ที่เคาน์เตอร์พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5
5. รอเรียกคิวที่ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิกชั้น1 เพื่อชำระเงินที่เคาร์เตอร์การเงิน และรับยาที่เคาน์เตอร์เภสัชกร

คลินิกที่เปิดให้บริการ
  • โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต
  • โรคเบาหวาน /ไทรอยด์
  • โภชนาการ ลดน้ำหนัก
  • โรคระบบประสาทวิทยา
  • โรคไต
  • โรคปอด
  • ศัลยกรรมทรวงอก
  • ศัลยกรรมหลอดเลือด
  • โรคภูมิแพ้
 เวลาทำการ
ทุกวันราชการ เวลา  07.00 น. - 16.00 น.
นอกเวลาราชการ  เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา  16.00 น. - 18.00 น.
นอกเวลาราชการ  เฉพาะวันเสาร์ เวลา  07.00 น. - 12.00 น.

 

สถานที่ทำการ    
ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์การแพทย์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ประกอบไปด้วยพื้นที่  2  ส่วน  คือ
ชั้นที่  1     ห้องรับรอง  เป็นส่วนของการต้อนรับ  การลงทะเบียน 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ชั้น 1 : 02 - 201 2211  ( ต่อ 0 , 101 ) , 02 - 201 0251
ชั้น 5 : 02 - 201 2211  ( ต่อ 555 , 556 ) , 02 - 201 0252
แฟกซ์  :  02 - 201 0250
แพทย์ที่ลงตรวจ  Premium Clinic  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ทั้งหมด  30  ท่าน

 

1. โรคหัวใจ / ความดันโลหิตสูง   11  ท่าน
ศ.นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์ จ.  10.00 น. - 12.00 น.
ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา อ.  13.30 น. - 16.00 น.
รศ.นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ จ.  13.30 น. - 16.00 น.
      พฤ.09.00 น. - 12.00 น.
รศ.นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร พ.  13.30 น. - 16.00 น.
ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ จ.  11.00 น. / 14.00 น.-16.00 น.
      พฤ.10.30 น. - 12.00 น.
นพ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ อ.  08.30 น. - 11.30 น.
นพ. ปริญญา คุณาวุฒิ พฤ.09.00 น. - 12.00 น.
นพ. สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย พฤ.14.00 น. - 16.00 น.
      ศ.  13.00 น. - 15.00 น.
พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ พฤ.13.30 น. - 16.00 น.
พญ. รัชนี แซ่ลี้ ศ.  13.00 น. - 16.00 น.
นพ. ปริญญ์ วาทีสาทกกิจ จ.  10.00 น. - 11.00 น.
       
2. ศัลยกรรมทรวงอก   3  ท่าน
รศ.นพ. สุชาต ไชยโรจน์ พ.  09.00 น. - 15.00 น.
นพ. ปริญญา ลีลายนะ อ.  10.30 น. - 12.00 น.
นพ. สยาม ค้าเจริญ พ.  09.30 น. - 12.00 น.
       
3. ศัลยกรรมหลอดเลือด   1  ท่าน
ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี ศ.  09.30 น. - 12.00 น.
       
4.ไต    1  ท่าน
ศ.นพ. สมนึก ดำรงกิจชัยพร ศ.  10.30 น. - 12.00 น.
       
       
5. ปอด   1  ท่าน
นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร ศ.  08.00 น. - 10.00 น.

 

6. เบาหวาน / ไทรอยด์   6  ท่าน
ศ.นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล พฤ. 09.00 น. - 10.00 น.
ศ.นพ. ชัชลิต รัตรสาร พฤ. 09.00 น. - 11.00 น.
      ศ.   09.00 น. - 11.00 น.
ผศ.พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ ศ.     09.00 น. - 11.00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
ผศ.นพ. พงศ์อมร บุนนาค อ.   09.00 น. - 11.00 น.
ผศ.พญ. วัลยา จงเจริญประเสริฐ พฤ. 08.00 น. - 12.00 น.
พญ. ชุติธร ศรีพระประแดง พ.   08.00 น. - 09.00 น.
       
7. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก   4  ท่าน
ศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ อ.  13.00 น. - 16.30 น.
พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร อ.  13.00 น. - 16.00 น.
นพ. ฆนัท ครุฑกุล จ.  10.00 น. - 12.00 น.
      อ.  10.00 น. - 12.00 น.
      อ.  16.30 น. - 18.00 น.
      พฤ.16.30 น. - 18.00 น.
      ส.  09.30 น. - 12.00 น.
      ส.  13.30 น. - 15.30 น.
นพ. ปริย พรรณเชษฐ์ จ.    13.00 น. - 15.00 น. (เฉพาะเบาหวาน)
           สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน
      พฤ.16.00 น. - 18.00 น.
             สัปดาห์ที่ 2,4
      ส.  10.00 น. - 12.00 น.
       
8.  ประสาทวิทยา   2  ท่าน
รศ.นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ จ.  08.00 น. - 10.00 น.
นพ. จรุงไทย เดชเทวพร อ.  09.30 น. - 11.00 น.
       
9.  ภูมิแพ้   1  ท่าน
พญ. ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ศ.  08.30 น. - 10.00 น.

 

ตารางแพทย์
นพ. ธีระศักดิ์  แก้วอมตวงศ์ 10.00 น. - 12.00 น. ปอด
รศ.นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ 08.00 น. - 10.00 น. ประสาทวิทยา
นพ. ฆนัท ครุฑกุล 10.00 น. - 12.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
รศ.นพ. สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ 13.30 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
ผศ.นพ. ครรชิต  ลิขิตธนสมบัติ 14.00 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
ศ.นพ. ศุภชัย  ถนอมทรัพย์ 10.00 น. - 12.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

วันอังคาร  

นพ. ทศพล  ลิ้มพิจารณ์กิจ 08.30 น. - 11.30 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 13.30 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
ผศ.นพ. พงศ์อมร  บุนนาค 09.00 น. - 11.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
นพ. จรุงไทย  เดชเทวพร 09.30 น. - 12.00 น. ประสาทวิทยา
นพ. ฆนัท  ครุฑกุล 10.00 น. - 12.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
พญ. ดรุณีวัลย์  วโรดมวิจิตร 13.00 น. - 14.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
ศ.นพ. สุรัตน์  โคมินทร์ 13.00 น. - 16.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
นพ. ปริญญา  ลีลายนะ 10.30 น. - 12.00 น. ศัลยกรรมทรวงอก

วันพุธ

รศ.นพ. สุชาต ไชยโรจน์ 09.00 น. - 15.00 น. ศัลยกรรมทรวงอก
นพ. สยาม  ค้าเจริญ 09.30 น. - 12.00 น. ศัลยกรรมทรวงอก
รศ.นพ. ภาวิทย์  เพียรวิจิตร 13.30 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
พญ. ชุตินธร  ศรีพระประแดง 08.00 น. - 09.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
วันพฤหัสบดี            
ผศ.พญ. วัลยา  จงเจริญประเสริฐ 08.00 น. - 12.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
ผศ.พญ. ฉัตรประอร  งามอุโฆษ 09.00 น. - 11.00 น.  ** สัปดาห์ที่ 2,4** เบาหวาน / ไทรอยด์
ศ.นพ. ชัชลิต  รัตรสาร 09.00 น. - 11.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
ศ.นพ. บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล 09.00 น. - 10.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
พญ. สิรินทร์  อภิญาววัสดิ์ 13.30 น. - 15.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
รศ.นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 10.00 น. - 12.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
นพ. ปริญญา  คุณาวุฒิ 09.00 น. - 12.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
นพ. สุวาณิช  เตรียมชาญชูชัย 14.00 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
นพ. ปริย  พรรณเชษฐ์ 16.00 น. - 18.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
นพ. ฆนัท  ครุฑกุล 16.30 น. - 18.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
วันศุกร์                                                                                                                    
นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร 08.00 น. - 10.00 น. ปอด
พญ. ทิชา  ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ 08.30 น. - 10.00 น. ภูมิแพ้
ศ.นพ. จุมพล  วิลาศรัศมี 09.30 น. - 10.00 น. ศัลยกรรมหลอดเลือด
ศ.นพ. ชัชลิต  รัตรสาร 09.00 น. - 11.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
ศ.นพ. สมนึก  ดำรงกิจชัยพร 10.30 น. - 12.00 น. ไต
พญ. รัชนี แซ่ลี้ 13.00 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
นพ. สุวาณิช  เตรียมชาญชูชัย 13.00 น. - 15.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 วันเสาร์

นพ. ฆนัท  ครุฑกุล 09.30 น. - 15.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
นพ. ปริย  พรรณเชษฐ์ 10.00 น. - 12.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

**หมายเหตุ**

ตารางแพทย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามและ นัดหมายได้ที่    Premuim Clinic  02-201-2211   ประชาสัมพันธ์  02-201-1091 ถึง 3 

 

อัตราค่าบริการ

1.  ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50 บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้)
2.  ค่าบริการพรีเมี่ยมคลินิก  150 บาท (เบิกไม่ได้)
3.  ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
4.  ค่ายาเบิกได้ตามสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
5.  ค่าเจาะเลือด  ค่า X-Ray และหัตถการอื่นๆ เบิกได้บางส่วน  ( อาจมีส่วนเกิน 12% - 30% )
          ***  ราคานี้ไม่รวมยาและเวชภัณฑ์
             *** สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาได้ตามปกติ
 หมายเหตุ
หากมีการรับบริการหลายแผนกในวันเดียวกัน  ค่าบริการข้อ 1  และข้อ 2  คิดรวมเพียงครั้งเดียวต่อวัน
ไม่รับรองสิทธิ์ประกันสังคม  และบัตรทอง
สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

 

ที่มา Premium Clinic QSMC